Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

AKTYWA TRWAŁE 2 552 803,46
I. Wartości niematerialne i prawne 11 929,72
I. Rzeczowe aktywa trwałe 2 540 873,74
1. Środki trwałe 2 540 873,74
Grunty 0,00
Budynki, lokale 1 921 651,05
Urządzenia techniczne i maszyny 385 450,13
Środki transportu 0,00
Inne środki trwałe i wyposażenie 233 772,56
2. Inwestycje rozpoczęte 0,00
AKTYWA OBROTOWE 50 158,72
I. Zapasy  
II. Należności krótkoterminowe 12 056,75
III. Środki pieniężne 38 101,97
SUMA AKTYWÓW 2 602 962,18

Stan na 31.12.2010 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 399